Banka Hesap Numaralarımız

+90 2323320456

hello@prizmanet.com.tr

ÇALIŞMA SAATLERİ   09:00 - 17:00

KURUMSAL
Anasayfa Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (K.V.K.K)

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden PrizmaNET Teknoloji Yılmaz Dengiz (PrizmaNET) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, gerek PrizmaNET' e internet sitesi, e-posta, arama, yazışma yoluyla ulaşan kişi/kuruluşların ve/veya PrizmaNET'in sayılan yollardan biri ile ulaştığı verilerini aldığı kişi/kuruluşların gerekse internet sitesi üye ve kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Şirketimiz, PrizmaNET ürün ve hizmetlerinden faydalanmak amacı ile kişisel verilerini bizlere ileten kişi/kuruluşların ve prizmanet.com.tr üzerinden yapılan başvuru ve değerlendirmeler ile üyelikler sırasında, teklif verilen ya da teklif onaylayan kişi/kurumlar ile üye ve kullanıcılarının onayı ile edindiği tüm kişisel verileri amacına uygun kullanmayı, verilerin sahipleri ile üye ve kullanıcılarının izni olmadan 3. şahıs ve kişilerle paylaşmamayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

1- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, Cumhuriyet Mahallesi Alaybey Sokak No:4/A Tire-İZMİR kurulu binamızı ziyaretiniz sırasında ve/veya başka bir adreste şirketimiz ve bağlı iştiraklerine ar-ge teklif veya üretim aşamalarında şirketimiz ve bağlı iştiraklerinin çalışan, yönetici ve tüm destek,satış birimleri tarafından, www.prizmanet.com.tr internet sitesi, bağlı mobil uygulamaları ile tüm interaktif kanallardan, çağrı merkezi, e-mail ve diğer elektronik yollar ile şirketimizin erişimine imkan verdiğiniz tüm sosyal medya mecraları, bağlı şirketlerimiz/iştiraklerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz vasıtası ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Tarafınıza ait kişisel verileriniz ile tarafınızın PrizmaNET hizmetlerinden faydalanmak üzere vermiş olduğu kişisel veriler, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalandığınız ve silinmesini talep etmediğiniz sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni veya bürokratik sebeplerle, kanunen sorumlu olunan kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye'de ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketimize bağlı acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, ile bağlı şirketlerimiz/iştiraklerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz ve tüm hizmet sağlayıcılara ve üreticilere aktarılabilir, kullanılması ve/veya kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine izin verilebilir.

Şirketimiz, ar-ge alanında proje başvuru kabul, değerlendirme ve kabul ile proje geliştirme alanında endüstriyel, dijital ve idari destek hizmeti vermektedir. Bu hizmetler kapsamında, siz ve projenize ilişkin gerekli kurum ve kuruluşlara başvuru ve devamında proje geliştirmeye yönelik teknik ve idari işlemleri yapılmaktadır. Bu sebeple, Şirketimiz ve şirketimize bağlı bağlı acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri size daha iyi hizmet verebilmek adına tarafınıza ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve ar-ge proje hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak paylaşabilir.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

2- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde sayılan amaçlar doğrultusunda toplanabilir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimize bağlı bayi, acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri ile bağlı iştiraklerimizin tarafınıza vermeyi taahhüt ettiğimiz hizmetin yasal olarak sunulabilmesi ve tarafınızca ilgili ürün ve hizmete ilişkin haklarınızı kullanabilmeniz ve şirketimiz ve şirketimize tüm kurum ve kuruluşların yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeple işlenen kişisel verileriniz ayrıca işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde belirtilen yöntem ve amaçlarla ve belirtilen kişi ve kurumlarla da paylaşılabilir.

3- Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi şirketimize başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarını, şirketimizin Cumhuriyet Mahallesi Alaybey Sokak No:4/A Tire-İZMİR adresine posta, kargo ya da noter aracılığı ile göndereceği yazılı talep dilekçesi ya da şirketimizin kvkk@prizmanet.com.tr elektronik posta adresine göndereceği elektronik imzalı yazılı talebi ile kullanabilir. Kişisel veri sahibi talep dilekçesinde, kimliğini tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarından hangisini kullanmak istediğini ve hakkını kullanma gerekçelerini açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçesi imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.

Kişisel veri sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarını kullanmak istediğini belirtir talebi, şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 10(on) gün içinde şirketimizce incelenerek kişisel veri sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacı ile hazırlanmış olup, şirketimiz ve şirketimize bağlı acente ve şubeler, tedarikçi ve dağıtıcılarımız, satış sonrası destek birimleri, ile bağlı şirketlerimiz/iştiraklerimiz ile paydaşlarımız ve partnerlerimiz ve tüm hizmet sağlayıcıların taraf olduğu tüm sözleşme ve işlemlerin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI, KİŞİSEL VERİLERİN DEPOLANMASI, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME METNİ

Bizi Arayın +90 2323320456

Bizi Arayın +90 2323320456

İzmir Bilimpark - Menderes
+90 2323320456
+90 2323320456
hello@prizmanet.com.tr

E-KATALOG

Ürünlerimiz ve diğer bilgilendirmelerimiz için E-Kataloğu inceleyiniz

Sitede kullanılan görsel ve metin içeriklere ait haklar saklıdır.

PrizmaNET Teknoloji

E-BÜLTEN ABONELİĞİ